MİKOTOKSİKOZİS

 

Mikotoksikozis, mantarların gelişimi sırasında ürettiği toksik kimyasal maddeler nedeniyle şekillenen zehirlenme olarak tanımlanır. Kanatlı üretiminde canlı ağırlık artışı, beslenme, pigmentasyon, yumurta üretimi ve reprodüktif performansta problemler oluşturur.

Aflatoksikozis, okratoksikozis trikotesen mikotoksiozisi ticari kanatlılarda en çok görülenleridir. Aflatoksin, lenfoid organlar ve fonksiyonel immun yanıt üzerinde immunsupresyon meydana getirir.

 

Aflatoksikozis:

Aflatoksinler Aspergillus flavus, A.parasiticus ve Penicillum puberulum tarafından oluşturulur.

Tavuklarda, aflatoksinin fazla alınmasına bağlı olarak sekal koksidiyozis, marek hastalığı, salmonellozis, inklüzyon cisimcikli hepatitis ve infeksiyöz bursal hastalık etkenlerine karşı hassasiyet artar.

Aflotoksikozis neticesinde aşılama sonucunda yeterli immunitenin oluşmaması söz konusudur. Bu durumda özellikle hindilerde Pasteurella multocida nedenli tavuk kolerası ve koksidiyozise duyarlılık artar.

 

Okratoksikozis:

Okratoksinler, Penicillum viridicatum ve Aspergillus ochraceus tarafından üretilir. En sık görülen Okratoksin A, timus bezinde atrofi şekillendirir ve tüm lenfoid organların bu sebeple etkilenmesine sebep olur.

Broyler ve hindi sürülerinde hücresel immun yanıtı zayıflatır. Humoral immunitede olumsuz etkilenir. Tavuk heterofillerinin fagositik aktivitesini zayıflatır ve koksidiyozis, salmonellozis infeksiyonlarına predispozisyon hazırlar.

 

Trikotesen mikotoksikozisi:

Fusarium cinsi mantarlar tarafından üretilen Trikotesenler, kanatlıda zayıf tüylenme, anemi, immunsupresyon ve büyüme geriliği gözlenir. Erginlerde yumurta üretimi, kalitesi ve civciv çıkımında azalma söz konusudur.

 

Teşhis:

Mikotoksinlerin özellikle yemlerde teşhisi ile ilgili olarak yapılan ELİSA temelli teknikler bulunmaktadır. Ayrıca indirekt olarak toplam mantar sayılarının belirlenmesi de yararlı sonuçlar verebilir.

 

Koruma ve Kontrol:

Mikotoksikozisin önlenmesi, labratuvar temelli kalite kontrol programlarının uygulanması, yem hammadde depolama koşullarının ve taşınma aşamalarının düzenlenmesi ve izlenmesi ile gerçekleştirilebilir.

 

 AVİAN ENSEFALOMİYELİTİS Avian ensefalomiyelitis (epidemik tremor) başta civciv ve gençler (6-25 günlük) olmak üzere erginlerde, bacak ve kanatlarda felçler, baş, boyun ve vücutta titremeler, inkoordinasyon, erginlerde yumurta veriminde azalmalarıyla karakterize olan bulaşıcı viral bir hastalıktır. Etken; Picarnoviridae grubuna ait RNA virüsüdür. Bulaşma; Yem ve suyun dışkı ile kontaminasyonu, enfeksiyon gözlenen tavuklarla direk temas ve yumurta […]

EGG DROP SYNDROME EDS-76) Tavuklarda; yumurta veriminde düşme, yumurtaların iç ve dış kalitesinde bozulma, yumurta kanalında yangısal reaksiyonlar gözlenen viral bir hastalıktır. Etken; Adenoviridea ailesine ait bir DNA virüsüdür. Bulaşma; Etkenin hayvanlara bulaşması sindirim sistemi yolu ile olur; dışkı ile virüs yem, su, altlık, malzeme ve çevreye saçılır. Ayrıca vertikal yolla bulaşma ile infekte yumurtalardan […]

GUMBORO(İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIK, IBD) Genellik 3-8 haftalık piliçlerde klinik, daha erken dönemlerde ise    subklinik seyreden viral bir hastalıktır. Hastalık bulaşıcı, orta derecede öldürücü bir yapıya sahiptir. B.fabricius gibi primer lenfoid organlarda dejeneratif etki yaparak immun sistemin baskılanmasına yol açabilmektedir ki bu formu subklinik Gumboro Hastalığı olarak adlandırılır. Bğışıklık sisteminin baskılanması durumunda antikor sentezine engel olduğu […]

İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı(IB): Enfeksiyöz bronşit (IB) tavukların oldukça bulaşıcı, akut solunum yolu hastalığıdır. Hastalık güçlükle soluma, öksürük, trakeal raller (trakeal eksudat toplanması), hapşırma ve burun akıntısı ile karakterizedir. Genç hayvanlarda ciddi solunum sıkıntısı oluşturabilir. Solunum sıkıntıları yanında, yumurta veriminde azalma, yumurta kalitesinde ve yumurta kabuğu kalitesinde bozulmalar görülmektedir. Virusun bazı variant suşlarının böbreklerde meydana getirdiği […]

İNFEKSİYÖZ KORİZA: Tavuklarda Haemophilus paragallinarumun neden olduğu akut solunum yolu enfeksiyonudur. Etiyoloji: Haemophilus paragallinarum gr(-), hareketsiz, sporsuz, kapsüllü, çomak şeklindedir. A,B,C olmak üzere üç serovarı mevcuttur. Epizootiyoloji: Tavuklar etkenin doğal konakçıklarıdır. Gençler çok duyarlıdır ve hastalık çok şiddetli seyreder. Semptomlar: İnkübasyon süresi 1-3 gün. Duyarlı hayvanın bulunduğu sürülerde belirtiler 7-10 gün içinde görülür. En belirgin […]

INFEKSİYÖZ LARİNGOTRACHEİTİS – ILT Kanatlılarda Avian herpes virüs 1 tarafından oluşturulan, akut subakut, kronik formlarda seyreden, solunum sistemi yangısı, öksürük solunum güçlüğü ve konjonktivit ile karakterize bulaşıcı, ölüm oranı % 10-30 arasında değişen;  daha çok ergin hayvanlarda gözlenen viral bir hastalıktır. Etken; Herpesvirus familyasına ait bir DNA virüsüdür. Her yaştaki yumurta tavukları enfekte olabilmektedir.  Hastalığa, […]

KANATLI ÇİÇEĞİ Kanatlıların (tavuk, hindi, güvercin, kanarya) sakal, ibik, yüz, göz ve ağız kenarlarında, deride, tüy folliküllerinde küçük lezyonlar ve kabarcıklar(kutanöz form); ağız, dil, yutak, larinks, üst solunum yolu mukozasında küçük veya büyük membranlar (difterik form)tarzında bozukluklar oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır. Etken; Poxviridae familyasından Avipoxvirus DNA virüsüdür. İmmunolojik yönden birbirine benzerlik gösteren 4 suşu […]

KANATLI LÖKOZU (LENFOİD LEUKOSİS) Tavukların çeşitli organlarında, küçük veya büyük, lenfoid hücre (genellikle B lenfositler) üremeleri (lenfoproliferasyonu) sonucu oluşan tümörlerle karakterize olan kronik ve bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Etiyoloji: Etken retroviridae grubuna ait avian retrovirus cinsi, leucosis/sarcoma virusudur. İki adet tek iplikçiği olan RNA virüsüdür. A,B,C,D ve J olmak üzere subgrupları mevcuttur. Epidemiyoloji: Etken asıl […]