KOLİ ENFEKSİYONLARI ( Colibacillosis )

Çoğunlukla genç piliçlerde 4-10 haftalık olmak üzere ergin tavuklarda da rastlanan, Gram (-) bir bakteri olan E. coli’nin neden olduğu bir enfeksiyondur. Hastalığa neden olan etkeni sağlıklı tavukların sindirim sistemi doğal florasında her zaman bulunur, fakat patojen değildir. Stres durumlarında ve bağışıklığın zayıflamasına neden olan hastalık durumlarında sekonder enfeksiyonlar meydana getirerek ortaya çıkarlar. Viral enfeksiyonların paralelinde çoğu zaman hastalığın seyirini şiddetlendiren fırsatçı bir etken olarak bilinir. Ölüm oranı %20-40 a ulaşabilir.
BULAŞMA:

Horizontal yolla (Etkenle bulaşık dışkı, yem ve su ) bulaşma görüldüğü gibi Vertikal yolla da ( Yumurtalık veya yumurta kanalındaki enfeksiyonlar sırasında yumurta yolu ile damızlıklardan civcive geçerek ) bulaşma şekillenmektedir. Embriyolu Yumurtaların Kuluçkaya getirilmeden önce Damızlık işletmelerinde çok iyi fumige edilmesi ve özellikle kirli ve yer yumurtalarının selekte edilmesi gerekmektedir. Kuluçka makinelerinde etkenle bulaşık kirli yumurtalar embriyo ölümlerine neden olmaktadır.
. Herhangi bir sebeple hayvanların bağışıklığının düşmesi sonucu, normal florada bulunan E. coli patojen hale gelir ve vücutta lokalize olduğu yerlere bağlı olarak klinik belirtiler görülür. Patojen E. coli; özellikle solunum yollarında, hava keselerinde, karın boşluğunda ( peritonitis ), sindirim kanalında ( enteritis ), yumurta kanalında ( salphingitis ), embriyoda, eklemlerde ( arthritis ) ve günlük civcivlerde göbek bağında ( omphalitis ) lokalize olabilir. Aynı zamanda, etken kana karışarak Koliseptisemi’ye neden olur.DSC02429

KLİNİK BULGULAR:
İştahsızlık, durgunluk, zayıflama, çok su tüketme, tüylerde kabarma, ibiklerde ve sakallarda morarma, yeşil ishal, bacak eklemlerinde ödem ve dolayısıyla, hayvanlarda verim kaybı görülür.

OTOPSİ BULGULARI:
Nekropside, makroskobik olarak göze çarpan ilk bulgu, karaciğer ve dalakta büyüme, hava temasıyla oluşan yeşilimsi görüntü ve üzerlerinde nekrotik odaklar, kalp üzerinde nekrotik odaklar, perikarditis, hava kesesinde yangı, peritonitis, bağırsak içeriğinde yeşilimsi görüntü, uterusta ödem görülür.IMG_4239

KARIŞTIĞI HASTALIKLAR:
Kolera, tifo, paratifo ve koksidiyoz hastalıkları ile karışabilir. Kesin teşhis için etkeni laboratuarda izole edip, tanımlamak gerekir.

TEDAVİ:
Antibiyogram test sonuçlarına göre antibiyotik, sulfonamid, nitrofuran grubu ilaçlar, vitaminler, sularına ve yemlerine katılarak verilir.

KORUMA:
Günümüzde geliştirilmiş çok iyi immun yanıt veren canlı aşıları mevcuttur ve iyi bir koruyucudur. Özellikle rezidü riskini berteraf edebilmemiz yönünden de önemli bir kazanımdır. Böyle olmakla birlikte genel koruma önlemleri alınmalı ve kesinlikle bundan ödün verilmemelidir. Kuluçka makineleri yumurta konmadan önce dezenfekte edilmeli, kirli ve pis yumurtalar temizlenmeli ve fumige edilmeli, ana makineleri ve civciv büyütme makineleri temiz olmalı, yumurta toplama kapları, muhafaza ve depolama yerleri, civciv kutu ve kapları temiz olmalıdır.

 

 AVİAN ENSEFALOMİYELİTİS Avian ensefalomiyelitis (epidemik tremor) başta civciv ve gençler (6-25 günlük) olmak üzere erginlerde, bacak ve kanatlarda felçler, baş, boyun ve vücutta titremeler, inkoordinasyon, erginlerde yumurta veriminde azalmalarıyla karakterize olan bulaşıcı viral bir hastalıktır. Etken; Picarnoviridae grubuna ait RNA virüsüdür. Bulaşma; Yem ve suyun dışkı ile kontaminasyonu, enfeksiyon gözlenen tavuklarla direk temas ve yumurta […]

EGG DROP SYNDROME EDS-76) Tavuklarda; yumurta veriminde düşme, yumurtaların iç ve dış kalitesinde bozulma, yumurta kanalında yangısal reaksiyonlar gözlenen viral bir hastalıktır. Etken; Adenoviridea ailesine ait bir DNA virüsüdür. Bulaşma; Etkenin hayvanlara bulaşması sindirim sistemi yolu ile olur; dışkı ile virüs yem, su, altlık, malzeme ve çevreye saçılır. Ayrıca vertikal yolla bulaşma ile infekte yumurtalardan […]

İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı(IB): Enfeksiyöz bronşit (IB) tavukların oldukça bulaşıcı, akut solunum yolu hastalığıdır. Hastalık güçlükle soluma, öksürük, trakeal raller (trakeal eksudat toplanması), hapşırma ve burun akıntısı ile karakterizedir. Genç hayvanlarda ciddi solunum sıkıntısı oluşturabilir. Solunum sıkıntıları yanında, yumurta veriminde azalma, yumurta kalitesinde ve yumurta kabuğu kalitesinde bozulmalar görülmektedir. Virusun bazı variant suşlarının böbreklerde meydana getirdiği […]

İNFEKSİYÖZ KORİZA: Tavuklarda Haemophilus paragallinarumun neden olduğu akut solunum yolu enfeksiyonudur. Etiyoloji: Haemophilus paragallinarum gr(-), hareketsiz, sporsuz, kapsüllü, çomak şeklindedir. A,B,C olmak üzere üç serovarı mevcuttur. Epizootiyoloji: Tavuklar etkenin doğal konakçıklarıdır. Gençler çok duyarlıdır ve hastalık çok şiddetli seyreder. Semptomlar: İnkübasyon süresi 1-3 gün. Duyarlı hayvanın bulunduğu sürülerde belirtiler 7-10 gün içinde görülür. En belirgin […]

INFEKSİYÖZ LARİNGOTRACHEİTİS – ILT Kanatlılarda Avian herpes virüs 1 tarafından oluşturulan, akut subakut, kronik formlarda seyreden, solunum sistemi yangısı, öksürük solunum güçlüğü ve konjonktivit ile karakterize bulaşıcı, ölüm oranı % 10-30 arasında değişen;  daha çok ergin hayvanlarda gözlenen viral bir hastalıktır. Etken; Herpesvirus familyasına ait bir DNA virüsüdür. Her yaştaki yumurta tavukları enfekte olabilmektedir.  Hastalığa, […]

KANATLI ÇİÇEĞİ Kanatlıların (tavuk, hindi, güvercin, kanarya) sakal, ibik, yüz, göz ve ağız kenarlarında, deride, tüy folliküllerinde küçük lezyonlar ve kabarcıklar(kutanöz form); ağız, dil, yutak, larinks, üst solunum yolu mukozasında küçük veya büyük membranlar (difterik form)tarzında bozukluklar oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır. Etken; Poxviridae familyasından Avipoxvirus DNA virüsüdür. İmmunolojik yönden birbirine benzerlik gösteren 4 suşu […]

KANATLI LÖKOZU (LENFOİD LEUKOSİS) Tavukların çeşitli organlarında, küçük veya büyük, lenfoid hücre (genellikle B lenfositler) üremeleri (lenfoproliferasyonu) sonucu oluşan tümörlerle karakterize olan kronik ve bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Etiyoloji: Etken retroviridae grubuna ait avian retrovirus cinsi, leucosis/sarcoma virusudur. İki adet tek iplikçiği olan RNA virüsüdür. A,B,C,D ve J olmak üzere subgrupları mevcuttur. Epidemiyoloji: Etken asıl […]

KANATLI TÜBERKÜLOZU Mycobacterium avium tarafından oluşturulan ve hayvanın çeşitli organlarında tüberküllerin oluşması ile karakterize olan, bulaşıcı ve kronik bakteriyel bir hastalıktır. Zoonoz bir hastalık olup, daha çok immun sistemi baskılanmış insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Etken; M. avium gram pozitif, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz ve aside dirençli bir bakteridir. Besi yerlerinde 20-25 günde üreme gösterir. Bulaşma; Genellikle […]