GUMBORO(İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIK, IBD)

Genellik 3-8 haftalık piliçlerde klinik, daha erken dönemlerde ise    subklinik seyreden viral bir hastalıktır.

Hastalık bulaşıcı, orta derecede öldürücü bir yapıya sahiptir. B.fabricius gibi primer lenfoid organlarda dejeneratif etki yaparak immun sistemin baskılanmasına yol açabilmektedir ki bu formu subklinik Gumboro Hastalığı olarak adlandırılır. Bğışıklık sisteminin baskılanması durumunda antikor sentezine engel olduğu için, aşılamalar sonunda humoral bağışıklığa olumsuz yönde etki eder.

Etiyoloji:

Etken birnaviridae familyasında, birnavirus cinsinde, çift sarmal, iki segmentli bir RNA virüsüdür.

İnfeksiyöz bursal hastalığın hedef organı bursa fabricius ve lenfoid dokular olduğundan kalıcı ve geçici immunsupresyon oluşur.

Gumboro ile enfekte 1 günlük civcivlerde immunosupresyona bağlı olarak serum immunglobülinlerinden Ig G yetersiz bulunmuş sadece Ig M uygun düzeyde tespit edilmektedir. İnfeksiyon nedeniyle B lenfositlerin periferal kandaki sayısı düşerken, T lenfositlerde herhangi bir etkilenme olmamaktadır. Virüs öncelikli olarak B lenfosit üretimini etkilemektedir.

Bulaşma:

Etken hayvanlara genel olarak sindirim yoluyla bulaşmaktadır.

Semptomlar:

Hastalığın klinik formu 3-6 haftalık piliçlerde görülür. Bu formda mortalite şekillenir.

Tavukların birbirini gagalaması en erken belirtilerden biridir. Depresyon, sulu beyaz ishal, kabarmış tüyler, iştahsızlık, hareket etme isteksizliği ve ölmüş kanatlı karkaslarında dehidrasyon, ince barsaklarda mukus artışı, bacak-but kaslarında kanamalar, bursa fabricius önceleri büyümüş yangılı, ödemli ve krem renginde iken daha sonraki atrofi şekillenmesinin görülmesi gibi karakteristik hastalık belirtileri göze çarpar.İNF BUR DİSEAS

Nekropsi:

Akut nefrozis, atrofik bursa fabricius, kaslarda, bezli ve kaslı mide arasında kanamalar görülmektedir.

Hastalığın seyrine göre bursa fabriciusta ödem, hemoraji, koyu renk görünüm, karaciğer, dalak ve böbreklerde büyüme ve böbreklerde ürat kristalleri görülür.

Labrotuvar tanı:

Virusun izolasyon ve identifikasyonu, serolojik testler (ELISA, NT, AGPT, vs…) ve gerekirse deneysel inokulasyonlar yapılır.

Tedavi:

Viral bir hastalık olduğu için tedavisi yoktur. Sekonder etkenlere yönelik olarak antibiyotikler, sülfonamidler ve nitrofuranlar kullanılabilir. Vitamin- elektrolit terapisi yardımcıdır. Canlı kalan civcivlerde halsizlik görülür ve immunsupresyon geliştiği için sekonder hastalıklara daha yatkındır.

Koruma ve Kontrol:

 Hastalığın kontrolünde ve hastalık sonrasında oluşan kayıpların önlenmesinde aşılar kullanılmaktadır. Aşılardan sonuç alabilmek için ise hastalığın bölgedeki durumu, hayvanın durumu, homojen maternal antikora sahip civciv üretimine ve hijyen şartlarına önem verilmesi gerekmektedir.

 

 AVİAN ENSEFALOMİYELİTİS Avian ensefalomiyelitis (epidemik tremor) başta civciv ve gençler (6-25 günlük) olmak üzere erginlerde, bacak ve kanatlarda felçler, baş, boyun ve vücutta titremeler, inkoordinasyon, erginlerde yumurta veriminde azalmalarıyla karakterize olan bulaşıcı viral bir hastalıktır. Etken; Picarnoviridae grubuna ait RNA virüsüdür. Bulaşma; Yem ve suyun dışkı ile kontaminasyonu, enfeksiyon gözlenen tavuklarla direk temas ve yumurta […]

EGG DROP SYNDROME EDS-76) Tavuklarda; yumurta veriminde düşme, yumurtaların iç ve dış kalitesinde bozulma, yumurta kanalında yangısal reaksiyonlar gözlenen viral bir hastalıktır. Etken; Adenoviridea ailesine ait bir DNA virüsüdür. Bulaşma; Etkenin hayvanlara bulaşması sindirim sistemi yolu ile olur; dışkı ile virüs yem, su, altlık, malzeme ve çevreye saçılır. Ayrıca vertikal yolla bulaşma ile infekte yumurtalardan […]

GUMBORO(İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIK, IBD) Genellik 3-8 haftalık piliçlerde klinik, daha erken dönemlerde ise    subklinik seyreden viral bir hastalıktır. Hastalık bulaşıcı, orta derecede öldürücü bir yapıya sahiptir. B.fabricius gibi primer lenfoid organlarda dejeneratif etki yaparak immun sistemin baskılanmasına yol açabilmektedir ki bu formu subklinik Gumboro Hastalığı olarak adlandırılır. Bğışıklık sisteminin baskılanması durumunda antikor sentezine engel olduğu […]

İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı(IB): Enfeksiyöz bronşit (IB) tavukların oldukça bulaşıcı, akut solunum yolu hastalığıdır. Hastalık güçlükle soluma, öksürük, trakeal raller (trakeal eksudat toplanması), hapşırma ve burun akıntısı ile karakterizedir. Genç hayvanlarda ciddi solunum sıkıntısı oluşturabilir. Solunum sıkıntıları yanında, yumurta veriminde azalma, yumurta kalitesinde ve yumurta kabuğu kalitesinde bozulmalar görülmektedir. Virusun bazı variant suşlarının böbreklerde meydana getirdiği […]

İNFEKSİYÖZ KORİZA: Tavuklarda Haemophilus paragallinarumun neden olduğu akut solunum yolu enfeksiyonudur. Etiyoloji: Haemophilus paragallinarum gr(-), hareketsiz, sporsuz, kapsüllü, çomak şeklindedir. A,B,C olmak üzere üç serovarı mevcuttur. Epizootiyoloji: Tavuklar etkenin doğal konakçıklarıdır. Gençler çok duyarlıdır ve hastalık çok şiddetli seyreder. Semptomlar: İnkübasyon süresi 1-3 gün. Duyarlı hayvanın bulunduğu sürülerde belirtiler 7-10 gün içinde görülür. En belirgin […]

INFEKSİYÖZ LARİNGOTRACHEİTİS – ILT Kanatlılarda Avian herpes virüs 1 tarafından oluşturulan, akut subakut, kronik formlarda seyreden, solunum sistemi yangısı, öksürük solunum güçlüğü ve konjonktivit ile karakterize bulaşıcı, ölüm oranı % 10-30 arasında değişen;  daha çok ergin hayvanlarda gözlenen viral bir hastalıktır. Etken; Herpesvirus familyasına ait bir DNA virüsüdür. Her yaştaki yumurta tavukları enfekte olabilmektedir.  Hastalığa, […]

KANATLI ÇİÇEĞİ Kanatlıların (tavuk, hindi, güvercin, kanarya) sakal, ibik, yüz, göz ve ağız kenarlarında, deride, tüy folliküllerinde küçük lezyonlar ve kabarcıklar(kutanöz form); ağız, dil, yutak, larinks, üst solunum yolu mukozasında küçük veya büyük membranlar (difterik form)tarzında bozukluklar oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır. Etken; Poxviridae familyasından Avipoxvirus DNA virüsüdür. İmmunolojik yönden birbirine benzerlik gösteren 4 suşu […]

KANATLI LÖKOZU (LENFOİD LEUKOSİS) Tavukların çeşitli organlarında, küçük veya büyük, lenfoid hücre (genellikle B lenfositler) üremeleri (lenfoproliferasyonu) sonucu oluşan tümörlerle karakterize olan kronik ve bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Etiyoloji: Etken retroviridae grubuna ait avian retrovirus cinsi, leucosis/sarcoma virusudur. İki adet tek iplikçiği olan RNA virüsüdür. A,B,C,D ve J olmak üzere subgrupları mevcuttur. Epidemiyoloji: Etken asıl […]